کوچک کردن سینه (Breast Reduction)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی کوچک کردن سینه (Breast Reduction) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 2 (11 ماه بعد از عمل)

بیمار 2 (5 سال بعد از عمل)

بیمار 3 (2 سال بعد از عمل)

بیمار 7

بیمار 10

بیمار 17

بیمار 20

بیمار 22