جراحی شکم با ساکشن

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی شکم با ساکشن انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 1 (1 سال بعد از عمل)

بیمار 2

بیمار 2 (3 ماه بعد از عمل)

بیمار 3

بیمار 4

بیمار 5

بیمار 6

بیمار 7

بیمار 8

بیمار 9

بیمار 10

بیمار 11

بیمار 12

بیمار 13

بیمار 14

بیمار 15

بیمار 16

بیمار 17

بیمار 18