بزرگ کردن سینه (پروتز سینه) (Breast Augmentation)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی بزرگ کردن سینه (Breast Augmentation) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 2 (2 سال بعد از عمل)

بیمار 3 (12 روز بعد از عمل)

بیمار 3 (3 ماه بعد از عمل)

بیمار 6 (27 روز بعد از عمل) اصلاح جای پروتز نامناسب قبلی

بیمار 6 (6 ماه بعد از عمل)

بیمار 8

بیمار 11 (5 ماه بعد از عمل)

بیمار 12 بیمار ماستو پکسی (بالا کشیدن سینه)+ پروتز سینه

بیمار 15

بیمار 16 (1 ماه بعد از عمل)

بیمار 16 (5 ماه بعد از عمل)

بیمار 16 (1 سال بعد از عمل)

بیمار 20

بیمار 21

بیمار 23 (35 روز بعد از عمل)

بیمار 23 (4 ماه بعد از عمل)

بیمار 25