گواهینامه های تخصصی

تصاویر جراحی زیبایی بینی

برخی از عکس های قبل و بعد از جراحی بینی انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده می کنید.

دو ماه پس از عمل

نتیجه عمل شش ماه پس از عمل

نمونه جراحی بینی نسبتا گوشتی. نتیجه عمل یک سال پس از عمل

نمونه بینی با شکستگی قبلی نتیجه یک سال پس از عمل

نمونه بینی بدون شیب

نمونه بینی گوشتی

نمونه یک بینی غضروفی

نمونه بینی گوشتی

بینی غضروفی با انحراف شدید

بعد از 2 بار عمل جراحی ناموفق

نمونه بینی استخوانی و افتاده و بلند

کوچک کردن سینه (Breast Reduction)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی کوچک کردن سینه (Breast Reduction) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 2 (11 ماه بعد از عمل)

بیمار 2 (5 سال بعد از عمل)

بیمار 3 (2 سال بعد از عمل)

بیمار 7

بیمار 10

بیمار 17

بیمار 20

بیمار 22

بزرگ کردن سینه (پروتز سینه) (Breast Augmentation)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی بزرگ کردن سینه (Breast Augmentation) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 2 (2 سال بعد از عمل)

بیمار 3 (12 روز بعد از عمل)

بیمار 3 (3 ماه بعد از عمل)

بیمار 6 (27 روز بعد از عمل) اصلاح جای پروتز نامناسب قبلی

بیمار 6 (6 ماه بعد از عمل)

بیمار 8

بیمار 11 (5 ماه بعد از عمل)

بیمار 12 بیمار ماستو پکسی (بالا کشیدن سینه)+ پروتز سینه

بیمار 15

بیمار 16 (1 ماه بعد از عمل)

بیمار 16 (5 ماه بعد از عمل)

بیمار 16 (1 سال بعد از عمل)

بیمار 20

بیمار 21

بیمار 23 (35 روز بعد از عمل)

بیمار 23 (4 ماه بعد از عمل)

بیمار 25

بالا کشیدن سینه (Mastopexy)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی بالا کشیدن سینه (Mastopexy) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 4

بیمار 7

بیمار 9

بیمار 12 اصلاح عمل فبلی با تکنیک نا مناسب که با عث بدشکلی دور آرئول شده

جراحی شکم با ساکشن

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی شکم با ساکشن انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 1 (1 سال بعد از عمل)

بیمار 2

بیمار 2 (3 ماه بعد از عمل)

بیمار 3

بیمار 4

بیمار 5

بیمار 6

بیمار 7

بیمار 8

بیمار 9

بیمار 10

بیمار 11

بیمار 12

بیمار 13

بیمار 14

بیمار 15

بیمار 16

بیمار 17

بیمار 18