گواهینامه های تخصصی

جراحی بینی (Rhinoplasty)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی بینی انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

دو ماه پس از عمل

نتیجه عمل شش ماه پس از عمل

نمونه یک بینی که قبلا عمل شده و دچار بدشکلی بینی شده است.

نمونه جراحی بینی که قبلا سه بار شکستگی داشته است نتیجه عمل یک سال پس از عمل

نمونه جراحی بینی نسبتا گوشتی. نتیجه عمل یک سال پس از عمل

نمونه بیمار با شکاف لب و کام که از غضروف دنده برای بازسازی بینی استفاده شده است . نتیجه یک سال پس از عمل

نمونه یک بینی کاملا گوشتی یک سال پس از عمل

نمونه بینی با شکستگی قبلی نتیجه یک سال پس از عمل

نمونه بینی بدون شیب

نمونه یک بیمار که قبلا 3 بار جراحی شده و یک بینی تخریب شده داشته است .نتیجه یک سال پس از بازسازی بینی با غضروف گوش خود بیمار

نمونه جراحی بینی همراه با اصلاح انحراف تیغه میانی . نتیجه یک سال پس از عمل

نمونه بینی گوشتی

یک ماه پس از عمل آخرین روز چسب زدن

نمونه یک بینی long nose (بینی طولانی)

نمونه یک بینی غضروفی

نمونه بینی گوشتی

بینی غضروفی با انحراف شدید

بعد از 2 بار عمل جراحی ناموفق

نمونه بینی استخوانی و افتاده و بلند

نمونه بینی استخوانی با انحراف بینی

نمونه بینی گوشتی با انحراف شدید